Ny dialogprocess

Stadsbyggnadskontoret har genomfört en dialogprocess kring Hedens framtida utveckling som var avsedd att inkludera relevanta aktörer och de verksamheter som använder Heden idag och kommer att använda Heden även i framtiden.

Ett flertal av dessa aktörer har haft betydande invändningar mot hur dialogprocessen fungerat. Vi ser därför ett behov av att göra ett omtag av dialogprocessen för att kunna inkludera alla relevanta aktörer och få fram de synpunkter och den kunskap som finns. Det är nödvändigt för att säkerställa att utformningen av det framtida Heden är funktionell för de verksamheter som ska verka där. Dialogprocessen ska förutsättningslöst samla in tankar och idéer och beskriva de behov och krav som verksamhetsutövarna har med avseende på Hedens framtida utformning.

Byggnadsnämnden föreslås besluta:

att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att inleda en ny dialogprocess enligt ovan med relevanta aktörer angående Hedens framtida utformning

Beslut enl. förslaget antogs formellt i en enig Byggnadsnämnd 2016-06-21