Intressegrupp för Heden

malbild

Till Byggnadsnämnden och Stadsbyggnadskontoret i Göteborg

Yrkande angående dialogprocess om Heden har fattats av Byggnadsnämnden 2016-06-21.

Beslut: ”att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att inleda en ny dialogprocess enligt ovan med relevanta aktörer angående Hedens framtida utformning.”

Undertecknade har under våren 2016 samlats vid flera möten för att påverka Göteborgs beslutsfattare att utveckla Heden, som ett öppet område. Vi är mycket positiva till det politiska beslutet och överlämnar nu våra programidéer för Hedens framtida utformning med förväntningar om att vi får möjlighet att deltaga i ovanstående dialogprocess.

Sammanfattning:

Heden är en unik plats såväl i vårt land som internationellt. Detta baseras på det faktum att den har ett centralt läge i en stor stad och att den inte är bebyggd. Utvecklingen av ett öppet Heden enligt nedan kan genomföras med måttliga investeringar. Med långsiktig planering, och ett genomförande under flera år, anpassat till kommunens ekonomi, kommer Heden i framtiden att vara ett ändamålsenligt område för göteborgarna och stadens besökare.

Nuvarande situation:

Heden är historiskt ett öppet område och en viktig del av Göteborgs identitet. Här finns idag många positiva inslag som bollplaner, lekplats, planteringar, Exercishuset och Idrottsgården med café. Platsen har också stora parkeringsytor, isbana och provisoriska byggnader som Hotell Heden och förskolepaviljonger, som styrts av kortsiktig planering och ger ett vilseledande intryck av att Heden är dåligt utnyttjad och lämplig för exploatering.


Programförslag:

HEDEN – EN MULTIARENA UNDER BAR HIMMEL

Heden har en unik roll, som en vackert utformad öppen central mötesplats för aktiviteter, samvaro, förströelse och avkoppling i den växande staden – för dagens och framtida generationers behov. Hedens värde som öppet område ökar ju mer staden växer och är en viktig del av Göteborgs framtid.

HISTORIA

Staden har sedan grundläggningen på 1600-talet behållit Heden, som en rymlig plats – öppen och tillgänglig för alla. Ett idrottsmuseum knutet till Exercishuset skulle kunna bli en verksamhet, som knyter an till Hedens historiska roll i staden.

ALLMÄN PLATS

Heden är i gällande stadsplan betecknad som en ”allmän plats” och är därmed en ”allmänning” för oss alla! Om markytor/byggnader är fritt öppna för allmänheten förblir Heden göteborgarnas gemensamma egendom. En förutsättning för detta är att privatisering av Heden inte tillåts.

SPORT OCH IDROTT

Slå vakt om de för Göteborg så viktiga idrottsevenemangen! Två gånger om året öppnar sig Heden mot världen genom ungdomsturneringarna Gothia Cup och Partille Cup. Dessa tävlingar sprider kunskap om Göteborg i hela världen och skapar goodwill och inkomster på hundratals miljoner kronor årligen till staden. Korpen och seriefotbollen och andra idrotter finns här under hela året. Alla dessa verksamheter kräver vissa byggnader som läktare, omklädningsrum, toaletter mm.

EVENEMANG

Heden skall fortsätta att möjliggöra olika evenemang som cirkus, utställningar, hästsport, konserter, kultur mm, som riktar sig till allmänheten och olika intressegrupper.

Stora evenemang genomförs i Göteborg just på grund av Hedens funktion och läge i centrala staden.

Markparkering med träd och medveten beläggning kan genomföras i stället för dyra underjordiska garage. Dessa ytor har ett flexibelt utnyttjande för olika evenemang.

REKREATION

Det centrala läget ger innerstadens boende och verksamma samt besökare tillgång till Heden, som ett stadsrum/oas med grön inramning. Här ska finnas plats för avkoppling och rekreation – med parkmiljö och trygga avstånd till omgivande trafikerade gator.

Göteborg enlig ovan

(Undertecknat i bokstavsordning)

Ulla Antonsson, Arkitekt SAR/MSA   Ingemar Mattsson, Ordförande i Arkitekturens Hus
Sten Åke Aronsson, Brf Heden 21:8    Kent Meier, Korpen fotboll
Jöran Bellman, Arkitekt SAR/MSA   Åke Nilsson, Ordförande i Göteborgarnas Heden
Robert Berggren, Ordförande i Göteborgs Hembygdsförbund   Ingvar Oldsberg, Programledare
Michael Breimer, Professor i Medicin   Bo Samuelsson, Professor emeritus i Medicin
Claes Caldenby, Professor emeritus i Arkitektur    Staffan Sedenmalm, Göteborgs Hembygdsförbund
Lars Hansson, Trafik/stadsplanerare   Gunnar Werner, Arkitekt SAR/MSA
Gudrun Lönnroth, Antikvarie    Tommie Vester, Arkitekturens Hus

Kontaktperson: Ingemar Mattsson, Arkitekt SAR/MSA
Valnötsgatan 13 426 74 VÄSTRA FRÖLUNDA
e-post: ci.mattsson@telia.com tel: 0703-94 05 30

Kort historik:

Heden påminner oss om tiden då staden var en fästning och omgavs av obebyggda fält. På 1700-talet var det vi idag kallar Heden en övningsplats för militären och betesmark för invånarnas kreatur. År 1788 planterades en ståtlig allé längs nuvarande Södra vägen, ”till stadens prydnad och till nöje för promenader”.

Under 1800-talet utnyttjades Heden av militären, men också för sport och stora utställningar. På 1890-talet flyttade militären till Kviberg och sedan dess är ”Exercisheden” göteborgarnas speciella plats för idrott, lekar, nöjen och evenemang av skiftande slag. Idag har den en mer än 100 år lång tradition som träffpunkt för bollspelande ungdomar. Flera förslag att bebygga den stora öppna ytan har avvärjts, och 1925 fastställdes en stadsplan som innebär att Heden ska behållas. Sedan 1987 ingår Heden dessutom i kulturmiljö av riksintresse och i kommunens bevaringsprogram: ”Exercisheden med sin stora öppna yta har en unik miljö och utgör ett karaktäristiskt inslag i det centrala Göteborg. Den har lång tradition som idrottsområde, utställningsområde och plats för andra stora arrangemang.”

År 1991 fick Byggnadsnämnden i uppdrag av kommunfullmäktige ”att i nuvarande och kommande göteborgares intressen säkerställa Heden som öppen plats.”